Remise des diplômes - Part II

13/07/2021

Den 13. Juli, hu mir fir d'zweet eng Diplomiwwereeschung gefeiert, an zousätzlech eisen DAP-Schüler Äddi gesot. Eis 1TPCM krut bei enger schéiner Zeremonie hiren Diplom vum Technicien administratif et commercial. Gläichzäiteg goufen och d'Präisser vun der Chambre de Commerce an der Chambre des Salariés iwwereescht, sou wéi eis "élèves méritants" vun deenen Klassen geéiert. Mir wënschen all eise Schüler vill Gléck an Erfolleg op hiren zukünftege Wee.